Imprint

Welcome at polleninfo.org!

European aerobiologists operate since many years pollen monitoring devices and have built up common international networks for the benefit of allergy sufferers. Continuous scientific research follows the evolution that we know from improvement of weather forecasts over decades. Be sure we do our best to provide most accurate information about pollen loads and tailored personalized advice for your well being and planning of leisure activities. This page offers you all links to the most reliable national services all over Europe.

Situation and medium-term forecast for Macedonia

Forecast Macedonia

Првите аеропалинилошки испитувања во Република Македонија започнаа да се изведуваат во ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија во 1993 год. Во тој период аеропалинолошките опсервации се однесуваа само на територијата на градот Скопје со недостаток на репрезентативни податоци за целата територија на Република Македонија. 

Со проектот „Епидемолошки карактеристики на алергискиот ринитис во Република Македонија во корелација со поленската микрофлора“, кој беше одобрен и финансиран од Министерството за наука и образование на Република Македонија, беа добиени првите репрезентативни аеропалинилошки податоци за Република Македонија. Благодарение на Швајцарскиот проект JRP-SCOPES „Мониторинг и предвидување на амброзиските воздушни поленови концентрации во југоисточниот дел на неговата европска дистрибуција“ беше овозможено продолжување на аеропалинолошките истражувања во градовите Скопје и Охрид, со волуметриска метода (апарат VPPS 2000), како и праќање податоци во EAN (www.ean.polleninfo.eu/Ean).

Во проект COST Action COST FA1203 - Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER), 2012-2014, е вклучена и Република Македонија, со националните координатори Др. сци Снежана Милковска и Елена Колевска.

За прв пат во 2009 год., со цел навремено информирање на населението за концентрациите на полен, беше креирана веб страница на  Градот Скопје www.skopje.gov.mk каде се поставуваат аеропалинолошките податоци, реализирана благодарение на поддршката од Град Скопје со проектот „Намалување на преваленцијата на алергиите и следење на алергогените и инвазивни видови во град Скопје“, кој се реализира со помош на ГЗ „ЕКГ “и ГЗ „Женска акција“. Навремено ажурирање на податоците за неделните концентрациите на полен на веб страната се одвива  во континуитет и непрекинато изминативе неколку години продолжувајќи и во иднина. Анализите ги спроведува Д-р сци Снежана Милковска со асистентите Елена Колевска и Наташа Смоковска, со помош на волуметриски медот (апарат VPPS 2000) во опремена лабораторија во ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија.

Поленовиот спектар на Република Македонија покажува богат и квалитетен состав. Најголем дел од вкупно регистрираните поленови зрна во воздухот на Република Македонија им припаѓа на таксоните од дендрофлората. Од аероплаинолошки и алерголошки аспект поленот од дрвенестите растенија е значаен во периодот од февруари (при поволни климатски параметри, од јануари) до јуни. Поленовите зрна од тревите и плевелите се среќаваат во периодот од март до октомври.

Responsible for the content:

Д-р сци. Милковска Снежана
Институт за медицина на труд на РМ, СЗО Колаборативен центар,GA2LEN Колаборативен центар, II Македонска бригада 43, 1000 Скопје, Македонија
Телефон: +389 70 628 628, Факс: +389 2 2621 428, Е-пошта: milkovska_s@yahoo.com

Pollen load map of Europe for

in

For planning your vacation, we have produced maps that show Pollen loads in Europa In different time periods. These maps show measured pollen counts from the past 10-15 years, based on records from over 300 pollen-monitoring stations in Europe.
Per month you can find three maps that show you the potential pollen loads forThe representations are weighted according to severity of the expected allergic symptoms. White areas show parts of Europe where there is no risk from a particular pollen type, green represents areas with low amounts of a certain pollen type, and yellow to dark red marks areas with increasing pollen loads from moderate to very high. Click on the map to zoom in.

Please select your data to display your chart.
Belastungskarte Europa Dummy
Allergen load

See in real time where, how severe, where and how many people suffer from allergic symptoms.

The daily load for all allergens on average in MacedoniaAustria is today .

New symptom load map!
Belastungslandkarte

See in real time where, when, how severe and how many people suffer from allergic symptoms.

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

Go to the symtpom load map

Daily distribution of Load
Daily distribution of Load

Preview of the hourly pollen load distribution for grasses, birch and ragweed.

Pollen diary Login
Pollen Diary
Pollen Diary

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

News

14.02.2012
News will follow

News for allergic persons will follow...
[More]